ΙΟ 4 Ανάπτυξη Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (OER)

Οι OER αναπτύσσονται από τις υλοποιημένες και αξιολογημένες ενότητες. Οι OER διαθέτουν  άδεια CC BY-SA 4.0.

Κάθε ενότητα του “Survival Kit” τεκμηριώνεται σε έναν σύντομο οδηγό που περιλαμβάνει

  • Το ίδιο το εκπαιδευτικό υλικό
  • Όλα τα υλικά υποστήριξης (όπως οδηγίες εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών)
  • Συμβουλές για εκπαιδευτές (σύνοψη των μαθημάτων)
  • Το έτοιμο προς χρήση μάθημα Moodle
  • Τα πρότυπα για τα mandala αυτοαξιολόγησης
  • Ένας οδηγός για τον τρόπο χρήσης των mandala αυτοαξιολόγησης