Στόχοι του σχεδίου DISK

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των ενηλίκων. Πρόκειται δηλαδή για Εκπαίδευση Ενηλίκων ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στους λεγόμενους «ψηφιακούς μετανάστες». Αυτοί είναι άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση στην κοινωνία, λόγω της έλλειψης ψηφιακών ικανοτήτων ΨΔ και συνεπώς υπολογίζονται σαν ελλιπώς  μορφωμένα άτομα σε ΨΔ. Έτσι θα μπορέσουν  να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην ψηφιακή κοινωνία.

Οι στόχοι είναι να δημιουργηθούν, να εφαρμοστούν και να αξιολογηθούν 15 ενότητες μαθημάτων για να διδαχθούν διάφορα συγκεκριμένα θέματα που σχετίζονται με την καθημερινή ζωή και καλύπτουν τις ΨΔ. Αυτό θα αποτελέσει έναν «Οδηγό Επιβίωσης  των Ψηφιακών Μεταναστών» (Digital Immigrants Survival Kit-DISK). Θα χρησιμοποιηθεί η ανεστραμμένη μάθηση (flipped learning 3.0) ως εκπαιδευτική προσέγγιση, θα δημιουργηθεί ένα καινοτόμο εργαλείο αυτοαξιολόγησης που βασίζεται σε mandalas αυτοαξιολόγησης βάσει ικανοτήτων. Επίσης θα δημιουργηθεί  ένας  οδηγός  μεταφοράς και εφαρμογής, για τη μεταφορά των αποτελεσμάτων με ευέλικτο τρόπο σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τέλος θα  δημοσιευτούν  οι  ενότητες  της εργαλειοθήκης DISK ως Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (Open Education Resources-OER) .